Referanslarımız

Danışmanlık

"İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi" Kapsamında Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi işi


TTÜRKSAT Altyüklenici İş Ortağı olarak yürüttüğümüz Proje; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 farklı üniversiteden konusunda uzman 6 Akademik Danışman Hoca ile “İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi” Kapsamında Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi çıkartılarak Fizibilite Raporu hazırlanmıştır.

Proje, günümüzde geçerli olan harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bütün idari birim sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal bir sınır verisi elde edilecektir. Bu veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, projenin devamında kurulacak coğrafi bilgi sistemi üzerindenpaylaşım sağlanacaktır.

Proje ile elde edilen sayısal sınır verisinin kullanılması ülke genelinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, merkezi ve yerel planlamaların yapılmasında ve istatistiki verilerin üretilmesinde etkinliği ve verimliliği artıracak, böyleliklekamu kaynaklarının israfı önlenecektir. Ayrıca proje, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ve 2016-2019 Ulusale-Devlet Stratejisi ve Eylem Planındaki belirlenen hedeflere ulaşılmasında ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasındaçok önemli katkılar sağlayacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için;;
www.isgsp.info